Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Дивечовъдни станции » Държавно ловно стопанство ИЗВОРА - Девин

Държавно ловно стопанство ИЗВОРА - Девин

vater Публикувана от vater | 09.10.2011
1 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Държавно ловно стопанство ИЗВОРА - Девин

Държавно ловно стопанство „ИЗВОРА” – Девин е наследник на основаното през 1975г. Държавно ловно и риболовно стопанство „ИЗВОРА” гр.Девин. Стопанисваната ловна площ е коригирана многократно и в момента възлиза на 9 500 ха. Обособени са три ловни района – „Кози рог”, „Чурал” и „Лък-балкан”. ДЛС”ИЗВОРА” е разположена в Централните Родопи със седалище Ловен дом „Девин”, находящ се на 2 км. западно от гр.Девин.
Релефът на стопанството е типично планински, преобладават силно пресечените терени, които по дефилето на Девинска река са стръмни, урвести и с отвесни скални образувания. Надморската височина е между 750 и 1860 м. Дървесната растителност е разнообразна, като до около 1200 м. облика се дава от дъбовата и  буковата формации. В състава на горските насаждения в различно съотношение участвуват още габър, келяв габър, воден габър, трепетлика, бреза, явор, ясен, бряст, ива, дребнолистна липа, шестил, черна и бяла елша, върба, офика, киселица, джанка, дива круша, дива череша и др. В зоната над 1200 м. естествените насаждения са предимно от бял бор, ела, смърч, черен бор, бук, габър, трепетлика и др.
Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие. Територията на стопанството се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец.
От птиците освен глухаря в стопанството се срещат лещарка, гривек, гургулица, пъдпъдък и др.
Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, горска ушата сова, кукумявка и др.
Основната функция на ДЛС”ИЗВОРА” е опазване, съхраняване и увеличаване популациите на редките видове дивеч – дива коза, глухар и муфлон, производството на зарибителен материал от балканска пъстърва, стопанисването на горите по начин запазващ биоразнообразието в тях и подобряване многофункционалното им предназначение. Стопанисването на едрия дивеч е съобразено с биологията и изискванията на основния дивеч за стопанството – дивата коза, насочено е към увеличаване на запасите, подобряване на трофейните и екстериорни качества. Благодарение на полаганите системни грижи допустимите запаси са достигнати и е налице естественото саморазселване на дивата коза, бл.елен, сърната и дивата свиня в съседните на стопанството площи. Стопанството ежегодно предоставя на други ловни стопанства в страната жив дивеч за разселване – дива коза, муфлон и дива свиня.
Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС”ИЗВОРА”. Дивечовото разнообразие, изградените ловностопански съоражения, обучения ловен персонал и забележителния ландшафт са „магията”, която привлича ловните туристи от Европа и Америка.
Горскостопанската дейност в ДЛС”ИЗВОРА” е съпътствуваща и се води върху 4500 ха. държавни гори. Провежданите мероприятия в тях са съобразени с биологията на развъждания дивеч и целите на стопанството.
Спомагателни дейности са производството на зарибителен материал и пъстърва за консумация в рибно стопанство „Настан”, развиване алтернативни форми на туризъм – риболовен туризъм по р.Девинска, екотуризъм по екопътеките „Струилица – Лъката” и „Лисичево – Чурал”, организиране посещения на природни и етнографски забележителности – Ягодинската пещера, Триградското ждрело, с.Широка лъка и др.

Контакти:
4800 гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, Ловен дом "Девин"
Тел.: +359/3041 23-93; 26-08; 22-30
GSM: 0888/ 845 672
email: ddsizvora@dag.bg, dlsizvora@abv.bg

Лица за контакти:
Директор – инж.Стоян Сарийски - 0888/ 845 672
Зам. директор /ловно стопанство/  - инж.Димитър Бочуков - 0885/ 838 700
Гл.счетоводител – Елисавета Пепеланова – 0885/ 838 900

Сайт: www.dls-izvora.com

Абонамент за бюлетин