Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Гласът на ловеца » ЖАЛБА от СЛРД СОКОЛ 1899, гр. Елена до министър председателя на Р България

ЖАЛБА от СЛРД СОКОЛ 1899, гр. Елена до министър председателя на Р България

vater Публикувана от vater | 26.04.2012
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Изпратено на имейла на БГ ЛОВ за рубриката "Гласът на ловеца":

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ, НЛРС-СЛРБ – гр. София и ТП „ДГС ЕЛЕНА” гр. ЕЛЕНА


ЖАЛБА от СЛРД”СОКОЛ 1899”, гр. Елена

Срещу: Директора на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП гр. Габрово
Относно: Заповед № 32/ 30. 03. 2012г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С уведомление, без изходящ номер и дата, Директора на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово, инж. Иван Недков, ни уведоми, че в 7/седем/ дневен срок от получаването му следва да сключим допълнително споразумение към Договор № 52/ 07. 08. 2009г. за предоставяне на стопанисването на дивеча ва ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД.
В ултимативна форма, по нататък в изложението на въпросното уведомление, заявява, че при отказ да подпишем въпросното допълнително споразумение, ще счита същото за изявление за едностранно прекратяване на Договор № 52/ 07. 08. 2009г., в частта му относно ЛСР „Средни колиби”.
Въпросното уведомление е издадено във връзка със Заповед № 32/ 30. 03. 2012г. Директора на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово, инж. Иван Недков.
С цитираната по – горе Заповед Недков разпорежда:
Да бъде отписана от регистрите на ловните дружини в ДГС „Елена” ТП ЛРД „Средни колиби 2009”. Да бъде възстановена регистрацията на ЛРД”Средни колиби”, регистрирана под № 18/ 14. 03. 2006г. в регистъра на ловните дружини в ДГС „Елена” ТП с ЛСР „Средни
колиби”, съгласно Заповед № 171/ 26. 11. 2007г. на ДАГ. Да бъде прекратен с уведомление – допълнително споразумение Договор № 52/
07. 08. 2009г. със СЛРД”СОКОЛ 1899”, гр. Елена, в часта му относно ЛСР „Средни колиби”, на основание чл. 29, ал. 10 или чл. 31, ал. 4 от ППЗЛОД.
Считаме, че чрез издаването на цитираните по -горе Заповед № 32/ 30. 03. 2012г. и уведомление Директора на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово, инж. Иван Недков неправилно тълкува и грубо нарушава законовите разпоредби, касаещи Лова и опазването на дивеча, както и в качеството си на длъжностно лице превишава и властта и правата си, като от тези му действия е възможно да настъпят немаловажни вредни последици за представляваното от мен СЛРД”СОКОЛ 1899”, гр. Елена и ДГС „Елена” ТП. За мотивите които са го водили при издаването им можем само да се досещаме, като вариантите са два: или некомпетентност, или лична или за другиго облага.
На първо място:
ЛРД „Средни колиби 2009” не е създадена в нарушение на закона. Още повече Недков не посочва в какво точно се състои цитираното на рушение на чл. 30, ал. 5 от тогава действащия ЗЛОД. Напротив, в унисон с цитирания чл. 30, ал. 5 от ЗЛОД СЛРД”СОКОЛ 1899”, гр. Елена изградил Ловната дружина ЛРД „Средни колиби 2009”. Некомпетентен е изводът, че „противозаконно и в противоречие на влязло в законова сила съдебно решение е направен опит за дерегистрация на ЛРД”Средни колиби””. Ако изобщо може да се говори за някаква дерегистрация, то тя е настъпила автоматично, с влизането в сила на промените в ЗЛОД и ППЗЛОД от 2008г. По тяхната сила, за да е регистрирана една ЛРД в съответния регистър на ДГС, следва същата да се числи в състава на някое ловно сдружение и същото да я заяви в ДГС за регистриране.
Към момента на отпадането на ЛРД”Средни колиби” от регистрите на ДГС Елена, тя не е членувала в СЛРД”СОКОЛ 1899”, гр. Елена.
В подкрепа на твърдението ни за автоматичната дерегистрация на ЛРД „Средни колиби” е и обстоятелството, че към него момент – до 2009г., членовете на същата официално са членували, със заверени ловни билети, в ЛРД „Шилковци”, по силата на
лично подписани декларации за принадлежност.
Според нас, в случая е налице проявена умишлена некомпетентност. Не може, при положение, че при издаването на Заповед № 32/ 30. 03. 2012г. Недков се позовава на необратимо влезлите в сила решения на ВТОС, ВТАС и ВАС на Р България, да нарежда с нея нарушаването на същите. Съвсем накратко – смисълът на същите е , че ЛРД „Средни колиби” е създадена и съществува без списъчен състав и ловна площ и, че разделянето на ЛСР „Шилковци” на два: ЛСР „Шилковци” и ЛСР„Средни колиби”, не придава автоматично ЛСР”Средни колиби” към ЛРД”Средни колиби”. Не е маловажно да се отбележи, че по въпросите, касаещи законността при регистриране на ЛРД „Средни колиби 2009” са обсъждани на среща, проведена на 10. 01. 2012г. в ТП”ДГС” – Елена, инициирана от Министъра на ЗХ, за която е изготвен протокол, както и е проведено обстоятелствено разследване по преписка на РП Елена вх. № 00286/ 2010г., завършило с Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 19. 01. 2011г. По въпроса има изказано становище и от Министъра на ЗХ, представляващо отговор на писмо с вх. № 21410/ 23. 06. 2011г. на г-жа Десислава Танева – Председател на Комисията по земеделието и горите в 41-то НС на РБ, което е в смисъл, че въпроса е вътрешноорганизационен и следва да бъде разрешен от самите ловци. Също така, при издаването на цитираната Заповед и приложеното към нея уведомление Директорът на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово е извършил действия неприсъщи за трудовата му функция и невлизащи в нея. Поради гореизложеното моля да разпоредите извършването на проверка по случая, както и виновните длъжностни лица да бъдат наказани и респективно – цитираната заповед да бъде отменена.
За описаното по – горе ще уведомим и Прокуратурата на Р България.

Прилагам: Уведомление от Директора на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП Габрово, Допълнително споразумение към Договор № 52/07.08.2009 г., Заповед № 32 от 30.03.2012 г. на Директора на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, Протокол от 10. 01. 2012г. относно среща за изясняване на обстоятелствата по жалба на БЛРС, по отношение принадлежността на ЛСР „Средни колиби” и Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 19. 01. 2011г.,

Ловците коментират: Темата във форума БГ ЛОВ