Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Соколарска асоциация » О Т К Р И Т О П И С М О от Павел Якимов, председател на Българска асоциация за запазване на грабливите птици (БАЗГП)

О Т К Р И Т О П И С М О от Павел Якимов, председател на Българска асоциация за запазване на грабливите птици (БАЗГП)

admin Публикувана от admin | 28.06.2010
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Уважаеми дами и господа,

Повод за това отворено писмо са публикации в медиите относно изчезнало малко на царски (кръстат) орел.

В писмо до медиите от 24 юни т.г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) препраща до медиите информация за бракониерско посегателство насочено към едно гнездо на царски орли, от където е откраднато малкото на двойката. По-надолу в текста четем: „…Припомняме, че ограбването на гнезда от соколари е една от основните причини за трагичното състояние на популацията…”

Инкриминираният израз разкрива явно негативната оценка на автора към соколарите в страната ни и е използван, за да накърни доброто име на членовете от Соколарското движение в България. Длъжен съм да обявя – соколарите НЕ СА ГРАБИТЕЛИ, а съмишленици, партньори на организациите за защита на птиците, животните и природата. Ползването на унизителни квалификации, клеветнически твърдения и набедявания демонстрират ясно и недвусмислено антагонизма, отсъствието на солидарност на един обществен орган спрямо друг в единоборството за превенция в борбата с незаконните явления – обща наша цел и задача.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки има право да изразява мнение и/или да го разпространява чрез слово. Регламентираната свобода на мнение не допуска разпространяване на неистинност или приписване на престъпление – в случая по чл. 27в, ал. 4 от НК спрямо невинни лица.

Като представител на Соколарското движение в България, Ви уведомявам, че Българска асоциация за запазване на грабливите птици (БАЗГП) е неправителствена организация, учредена на 13.04.2001 г. в гр. София. Основна цел на Асоциацията е опазване на грабливите птици, техните местообитания и хранителна база; оказване съдействие на държавни и териториални институции и други неправителствени природозащитни организации в тяхната дейност за запазване на дивата фауна и в частност грабливите птици; популяризиране значението на грабливите птици за нормалното функциониране на екосистемите; подпомагане чрез екологосъобразни мероприятия на популациите на редките и защитени видове грабливи птици; реинтродукция на редки и изчезнали от фауната на България видове; ограничаване на незаконното убиване, улавяне и търговия с грабливи птици.

От 2002 година БАЗГП е постоянен член на Международната соколарска асоциация – IAF, която на база на своя 40-годишен опит като международна НПО, понастоящем представлява Соколарството пред Съвета на Европа (Бернска конвенция), член е на Световния съюз за опазване на природата (IUCN), CITES. IAF работи съвместно с организациите CITES, Birdlife, WWF, TRAFFIC и др. за развитието на програми по опазване на грабливите птици. На последния Световен конгрес на IUCN резолюцията, с която се представи IAF, изготвена с помощта на горепосочените организации, изтъкна значителното използване на диви ловни соколи (Falco cherrug) с цел запазването на техните местообитания и това бе подкрепено безусловно.
Според IAF соколарите са мотивирани в най-голяма степен за по-доброто опазване на околната среда, както и за опазване на природното и културното наследство. IAF препоръчва на соколарите да поддържат добри взаимоотношения с други заинтересувани в опазването на дивия свят, особено с членовете на правителствените организации на национално и международно ниво.

БАЗГП е запозната с правните и моралните задължения, както и с отговорностите за използването на хищните птици. В организацията членуват хора с интереси в опазването на хищните птици. В устава на БАЗГП са залегнали принципи за спазването на закона във всичките му форми и най-вече природното законодателство. БАЗГП винаги е подкрепяла и ще подкрепя всички законни действия насочени към опазване и охрана на природата, ограничаване на незаконните посегателства срещу хищните птици, оказване на подкрепа при ограничаване на бракониерските посегателства и всичко, което е в унисон с отстояване на моралните принципи и законна практика за защита на природата.

БАЗГП е единствената организация, която се занимава с проблемите в Соколарството и е обединител на хора със законно притежавани хищни птици, според множеството европейски и световни норми за практикуване, както и съобразно множеството международни актове.


Приканваме недобронамерените членове на БДЗП към въздържане от подобни официални и неофициални изявления, с които пряко или косвено се набедяват соколари в извършване на престъпно деяние. В отговор на представителя на БДЗП, който цитира разпоредби от Наказателния кодекс ще припомня, че клеветата и приписването на престъпление съставляват също така противоправно поведение, което се преследва и наказва по този кодекс (НК).

Гр. София,
28.06.2010 г. Председател: П.Якимов


Приложение


Международни конвенции, касаещи Соколарството
Закони, документи. Европейски Съюз.


Единственият международен документ, който не е с географски ограничения и има отношение към Соколарството, е Конвенцията за международна търговия на застрашени видове (CITES). Тя се занимава с международната търговия на животни и птици от дивата природа и не регулира използването на отделни екземпляри.
Десетата Конференция на участниците в конвенцията през 1997 г. приема Резолюция конф.10.20 за „Редовното трансгранично преминаване на собствени живи животни”. В преамбюла на тази Резолюция се посочва: „Имайте предвид, че живи животни от видовете, изброени в приложенията към конвенцията, често се пренасят през международните граници с различни законни цели, включително и като: животни-придружители; животни, участващи в състезания; животни-домашни любимци; животни, използвани за Соколарство”, като дотук изброените законни цели не изчерпват броя от възможни такива, а просто са изброени често срещани примери. По този начин Соколарството е признато като легитимна дейност единодушно от 129-те страни представени на Конференцията на участниците в Конвенцията.
Международната Конвенция за защита на птиците, подписана на 18.10.1950 г. в Париж, постановява в своя член 7: „Изключения от тази конвенция могат да бъдат разрешени от съответните власти в интерес на…Соколарството”.


СЪВЕТ НА ЕВРОПА
В Съвета на Европа са включени повече от 30 държави. На 19.09.1979 г. Съветът на Европа прие Конвенция за опазване на европейската фауна и естествени местообитания. Международният акт е по-известен като Бернска Конвенция. Конвенцията допуска за страните, членуващи в нея, следните изключения от мерките за защита в член 9: „при улавяне, задържане, отглеждане или всяко друго разумно използване на животно или птица от дивата природа” (в Конвенцията не се споменават домашно отглежданите животни). Постоянната комисия по Бернската конвенция възприе страните по договора да попълват на всеки две години формуляр, наречен „Модел за двугодишни доклади”. На базата на член 9 договарящите се страни описват причините за изключенията от мерките за защита, като във формуляра-опис фигурира думата „Соколарство”. С този акт Постоянната Комисия признава, че Соколарството е основателна причина да се разреши улавянето и отглеждането на грабливи птици от дивата природа.


ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНВЕНЦИИ
Международната Конвенция за защита на птиците, подписана на 18.10.1950 г. в Париж, постановява в своя член 7: „Изключения от тази конвенция могат да бъдат разрешени от съответните власти в интерес на … Соколарството” .


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
В своето „Мнение” от 25.05.1977 г. по предложението за Директива на Съвета относно опазването на птиците, Комисията по икономика и социални отношения в Европейския съюз постанови в член 2.8.1.: „Не бива да се пренебрегват изключенията, които дават възможност да бъдат улавяни грабливи птици за нуждите на Соколарството. На Комисията се напомня, че това е легитимен и древен спорт, който, контролиран по подходящ начин, не вреди нито на популациите грабливи птици, нито на популациите, преследвани от тях като плячка. Следователно, трябва да бъде позволено тази практика да продължи на базата на съответния контрол”.
Като следствие от това, Директивата на Съвета от 02.04.1979 г. за опазването на дивите птици (79/409/EEC) постановява:
Член 7.4. изрично цитира „Соколарството” като приемлив начин на ловуване;
Член 9.1-с. позволява на страните-членки на комисията да добавят текста: „друго юридически одобрено използване на някои птици”.
Европейската комисия даде обяснение на термина „друго юридически одобрено използване”: „То може да включва и друга употреба на птиците, стига това да не е в противоречие с общите цели на Директивата и може да включва лов, при който се използват грабливи птици в контекста на Соколарството”.

Цитираните извадки са направени в подкрепа на Соколарството, което също така се споменава по подходящ начин и в други текстове в CITES, Директивите на Европейския Съюз и други европейски конвенции.

В САЩ съществува Федерална защитна рамкова конвенция за обучение и лов с грабливи птици. Представители на страните, в които Соколарството е държавно регламентирано, приемат през 1997 г., на т.нар. Конференция на партиите, Резолюция конф. 10.20. за т.нар. „редовно трансгранично преминаване на собствени живи животни”. В преамбюла на документа изрично се подчертава, че могат да бъдат пренасяни законно животни за целите на Соколарството.

Понастоящем Соколарството е практикувано като легитимна дейност в редица страни, сред които: Холандия, Австрия, Белгия, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Дания, Великобритания, Швеция, Гърция, Италия, Португалия, Чехия, Полша, Унгария, Швейцария, Исландия, Словакия, Хърватия, Русия, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербейджан, Киргизия, Грузия, Монголия, Китай, Япония, Индия, Пакистан, Индонезия, Ирак, Иран, Кувейт, Сирия, Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Либия, Тунис, Алжир, Мароко, Мавритания, ЮАР, Зимбабве, Мексико, Ел Салвадор, Бразилия, Канада, САЩ и др.

Абонамент за бюлетин