Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Интервю на... » Ради Радев - гл. експерт в Направление "Съюзноорганизационен живот" в НЛРС-СЛРБ

Ради Радев - гл. експерт в Направление "Съюзноорганизационен живот" в НЛРС-СЛРБ

vater Публикувана от vater | 19.10.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

logo NLRS-SLRB

Съгласно ЗЛОД лицата, стопанисващи дивеча в ловностопанските райони на дружините, заплащат годишна вноска за ползване годишна вноска за стопанисване на дивеча. Кой определя размера на посочените вноски и как се разпределят и изразходват набраните средства?

Годишната вноска за ползване е регламентирана в член 53 на ЗЛОД и чл.чл.65 и 65а от ППЗЛОД. Министърът на земеделието и храните по предложение на ловния съвет ежегодно до 31 декември утвърждава цена на разрешителните за лов за следващата година.
Тази цена е различна за отделните видове дивеч и е в зависимост от начина  на ловуване. Ежегодно се определят 6 категории цени:
 1. категория индивидуален лов на едър дивеч, която към днешна дата е 30 лева.
 2. категория групов лов на дива свиня, която към днешна дата е 60 лева.
 3. категория индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч, която към днешна дата е 5 лева.
 4. категория групов лов на местен дребен дивеч;
 5. категория групов лов на мигриращ и водоплаващ дивеч;
 6. категория индивидуален лов на местен дребен дивеч.
При категориите 4 и 5 цената на разрешителните се формира на базата на цената на разрешителните за индивидуален лов съответно категорията по т.6, умножен по броя на участниците в лова. Цената на категория „индивидуален лов но местен дребен дивеч” към днешна дата не е определена и за това се приема тази за категория „индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч”.
Тези средства се събират от лицата, които издават разрешителните за лов – специалистът по ловно стопанство към ловното сдружение, или председателят на ловната дружина или ръководителя на лова.
Събраните средства  от всички разрешителни за лов в края на месеца се разпределят по следния начин:
1. тридесет на сто - в бюджета на ИАГ чрез държавните горски стопанства, съответно чрез държавните ловни стопанства;
 2. седемдесет на сто - по сметка на ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, като от тях 70 на сто/ или 49 на сто от общата сума за месеца/ се разходват за дейностите по чл. 37 и 79 от Закона за лова и опазване на дивеча и 30 на сто / или 21 на сто от общата сума за месеца/ се превежда по сметка на Националното ловно сдружение за осигуряване на дивеч за разселване, чрез Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси чрез разселване.

Годишната вноска за стопанисване е регламентирана в чл. 37а на ЗЛОД и чл. чл. 65б и 65в от ППЗЛОД Тя се определя ежегодно до 1 декември от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите по предложение на Ловния съвет.
Вноската за стопанисване е индивидуална вноска и се събира от всички ловци при подновяване на членската карта и ловния билет за следващата година, но не по-късно от 28 февруари.
Ловците над 65 годишна възраст и инвалидите заплащат 50 на сто от определената годишна вноска за стопанисване.
Не по-късно от 31 март ловното сдружение превежда  по сметка на Изпълнителната агенция по горите 30 на сто от събраните средсвата от годишната вноска за стопанисване.
Останалите 70 на сто от събраните средства се изразходват за дейностите по чл. 37, ал.1 от ЗЛОД – подхранване на дивеча,. създаване и поддържане специализирана фуражна база за дивеч,. изграждане ловностопански съоръжения, регулиране числеността на дивеча,. участване в таксацията на дивеча и опазване и охрана на дивеча.
Неизразходваните средства през годината могат да се ползват и през следващата година за същите цели.
Контролът по правилното изразходване на средствата, събрани за годишната вноска за ползване и годишната вноска за стопанисване се осъществява от ИАГ и от УС на НЛРС-СЛРБ.

За провеждането на лов се издават писмени разрешителни. Какъв е редът в ловно-рибарските сдружения за издаването на разрешителните за лов за отделните видове дивеч и за какъв срок?

В ловните и ловно-рибарските сдружения за провеждането на лов се издават разрешителни за индивидуално ловуване и разрешителни за групово ловуване за отделните видове дивеч.Редът, начинът и условията за издаване на различните видове разрешителни за лов са регламентирани в чл.чл.57 и 58 от ЗЛОД и в чл.чл. 85, 85а, 86, 87 и 90 от ППЗЛОД.
Кои са по-важните неща, които трябва да се знаят и да се спазват:

Индивидуални разрешителни за лов:
1.Специалистът по ловно стопанство към сдружението издава:
- Индивидуално разрешително за лов на едър дивеч/бл.елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон и др/ по предложение на председателя на дружината и след наличие на одобрен план за ползване на съответния вид дивеч. Разрешителното се издава за срок не по-дълъг от 7 дни. За издаването на такова разрешително се заплаща в ловното сдружение цена на разрешителното -  30 лева и такса от 1 лв.
- Индивидуално разрешително за лов на хищници. Срокът за издаване на това разрешително не може да бъде по-дълъг от 1 календарен месец. За издаването му не се заплаща цена на разрешителното, а се заплаща само такса от 1 лв за разрешителното.
2. Председателят на дружината издава:
- Индивидуално разрешително за лов на мигриращ и водоплаващ дивеч. Разрешителното се издава за срок не по-дълъг от един календарен месец. За издаването на такова разрешително председателят събира от ловеца цена на разрешителното 5 лева и такса от 1 лв за издаването.

Разрешителните за групово ловуване:
 

Разрешителните за групово ловуване на различните видове дивеч в ловностопанските райони на дружините се издават само за един ден и се оформят като документ от няколко длъжностни лица, които носят своята отговорност.
Специалистът по ловно стопанство към ловното сдружение попълва в двата екземпляра на разрешителното:
- Вида дивеч, който ще се ловува;
- Местността/ловището/, в което ще се ловува;
- Датата, на която ще се проведе лова.
Така попълнения първи екземляр, заедно с талоните предоставя на председателя на дружината.

Председателят на дружината попълва в разрешителното имената на ръководителя на лова и му го предоставя заедно с талоните.
Ръководителят на лова попълва всички останали данни в разрешителното и талоните, провежда инструктажа по чл.59 от ППЗЛОД, следи за подписване на декларацията по същия член от всеки участник в лова и раздава попълнените талони.
При груповото ловуване на дива свиня за ръководители на лова се вписват само ловци, които са избрани от общите събрания на дружините и са утвърдени от директорите на държавните горски и ловни стопанства.

НЛРС-СЛРБ

Абонамент за бюлетин