Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НК Курцхаар » УСТАВ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР

УСТАВ НА НАЦИОНАЛЕН КЛУБ КУРЦХААР

admin Публикувана от admin | 15.07.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ “КУРЦХААР”

РАЗДЕЛ І – ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1 Сдружението е юридическо лице , независима , доброволна , неполитическа организация с нестопанска цел , отделна от организационна форма на членовете си , която не прави разлика между националности , религия , пол и раси.Сдружението не отговаря за задълженията на учредителите и на впоследствие приетите членове.Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
Чл.2 Наименованието е “Национален клуб “КУРЦХААР”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 /1/ Седалището на Сдружението е в гр.Пловдив , обл.Пловдиска .
/2/ Адресът на управление е : гр.Пловдив 4000 , ул.” Иван Андонов” 22 , ет.3

СРОК

Чл.4 Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.5 Сдружението се определя като сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел.
Чл.6.При осъществяване на дейността си , Сдружението контактува с държавни органи и учреждения , неправителствени и др. Организации в страната и чужбина .Сдружението може да се асоциира и да членува в наши и международни организации , както и да приема такива за свои членове.
Чл.7 Дейността на Сдружението се извършва въз основа на този Устав и вътрешен правилник на Сдружението , който ще се приеме след регистрацията му , както и въз основа на законите на Република България и приходите от нея се използват за постигане на определените в този Устав цели на Сдружението.
Чл.8 Предметът на дейност на сдружението е : Развъждане на чистокръвни кучета от породата “ ГЕРМАНСКИ КУРЦХААР “. Утвърждаване и издаване на родословна документация , правилници , програми , инструкции .Даване предложения за съдии по екстериор и изпитания . Организация и провеждане на киноложки прегледи , изложби и изпитания с присъждане на титли . Борба срещу незаконната търговия с кучета от тази порода .Организация на спортно – състезателна дейност. Издаване на киноложка литература и видео материали .


ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.9 Сдружението има за цели : Опазване , насърчаване и развитие на развъждането и отглеждането на чистокръвни кучета от породата “Германски Курцхаар “ , чието здравословно състояние и физически качества отговарят на установения стандарт на сдружението въз основа на изискванията на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / и СВЕТОВНИЯ СЪЮЗ НА КУРЦХААРА.

Чл.10 Сдружението постига целите си чрез набиране на благотворителни активи , получаване на дарения от физически лица , търговски дружества , общински и държавни предприятия и учреждения , други сдружения и фондации от страната и чужбина , организиране на обществени прояви и мероприятия с цел информиране , представяне и постигане на целите си , както и други дейности , позволени от законите и други нормативни актове на РБългария.

СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.11 Средствата на Сдружението се набират от :
1.Членски внос.
2.Дарения от членове , както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически или юридически лица.
3.Курсове и обучения , организирани от Сдружението .
4.Средства от управление на имуществото на Сдружението , както и приходи от осъществяване на допълнителна стопанска дейност , в съответствие с чл.8 , 13 , и чл.14 от настоящия Устав.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.12 /1/ Членският внос е в размер на 30 – тридесет лева годишно , който се внася в брой в касата на Сдружението или платим по банков път в банковата сметка на Сдружението.

Чл.13 За осъществяване на целите си , Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност , която следва да бъде свързана с основния предмета на дейност на Сдружението , като използва приходите само за постигане на определените в настоящия Устав цели.

Чл.14 Стопанската дейност на Сдружението се подчинява на условията и по реда , определени с нормативните актове , регулиращи съответния вид стопанска дейност.

Чл.15 Сдружението не разпределя печалба.

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.16 Имуществото на Сдружението се състои от :
1.Право на собственост и вещни права върху недвижими и движими вещи.
2.Парични средства по банкови влогове .
3.Права върху интелектуална собственост .

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.17 Средствата на Сдружението се разходват изключително за постигане на целите му .

Чл.18 Средствата на Сдружението са предназначени за :
1/ Организиране и провеждане на състезания , киноложки изложби , стажове , семинари , курсове и други прояви .
2/ Заплащане на щатни и хонорувани служители и преподаватели.
3/ Рекламна дейност , делови срещи и други .
4/ Средства , свързани с ежедневната дейност на Сдружението / кореспонденция , телефонни разговори , пътни разходи , канцеларски материали /.

Чл.19 Набирането на средствата и тяхното разходване се извършва в съответствие с принципите , залегнали в този Устав и законите на РБългария.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.20 /1/ В срок до 30.02 на всяка календарна година УС съставя годишен счетоводен отчет.
/2/ В същия срок изготвя и доклад за дейността на Сдружението.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.21 ОС и УС на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания .Председателстващите заседанията и лицата , изготвили протоколите , ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.


ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл.23 Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалището на юридическото лице .Сдружението е носител на всички права и задължения , които не са свързани с естествените качества на неговите членове и може да притежава имущество .
ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл.24 Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование , седалище , адрес , както и данни за неговата регистрация , включително и БУЛСТАТ номер.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25 Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи . То се представлява от Председателя на УС.

Чл.26 По съдебни спорове между Сдружението и управителния му орган , съответно – членове на управителния орган , юридическото лице може да се представлява и от избрани от Общото му събрание едно или няколко лица .

УСТРОЙСТВО

Чл.27 Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона . Сдружението може да има клонове и други структурни образувания /секции / и в други градове в страната и чужбина . Ръководителите на тези звена представляват юридическото лице с нестопанска цел за дейността на конкретното звено , с представителна власт , определена с решение на органа , който го създава.

Чл.28 Клоновете се образуват с решение на Общото събрание на Сдружението.


РАЗДЕЛ ІІ – ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

ЧЛЕНСТВО

Чл.29 Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица , които желаят да допринесат за постигане на целите на Сдружението . Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл.30 Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението , да бъде информиран за неговата дейност по реда , да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на закона и този Устав , да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива , възложени с решение на тези органи.

Чл.31 Всеки член е длъжен :
1.Да спазва разпоредбите на този Устав , да изпълнява решенията на ръководните органи на Сдружението и участва активно в осъществяването на целите на Сдружението .
2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие , да спомага за увеличаване на неговото имущество.
3. Да участва в работата на ОС , да участва в подготовката на решения и да ги изпълнява добросъвестно , да предлага лица за избор в управителните и други органи , да избира и да бъде избиран в тях.
4. Да заплаща дължимия съгласно този устав членски внос , както и да прави имуществени вноски , когато това е предвидено в решение на върховния орган на Сдружението .
5. Да издига авторитета на Сдружението , да не извършва действия или бездействия , които противоречат на целите му и уронват престижа и доброто име на Сдружението.

Чл.32 За задължения на Сдружението членът отговаря само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Чл.33 Членските права и задължения , с изключение на имуществените , са непрехвърлими и не преминават върху други лица поради смърт , съответно при прекратяване.

Чл.34 Задълженията на членовете на Сдружението не могат да бъдат опрощавани , както и да се прихващат със задължение на Сдружението към друг негов член.


ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл.35 Членството в Сдружението може да е :
1.Обикновено.
2.Почетно.

чл.36 Изискванията към членовете на Сдружението – физически лица са :
1. Да нямат противообществени прояви и да не са криминално проявени , включително да не са следствени.
2. Да са психически здрави .
3. Да са лоялни към Сдружението
4. Да спазват изискванията и основните принципи на Устава на БРФК / Българска Републиканска Федерация по Кинология / .

чл.37 /1/ Почетен председател или почетен член на Сдружението може да стане физическо лице или организация с доказани заслуги за развитието на Сдружението.
/2/ Утвърждаване на почетния председател или на член на Сдружението става по предложение на УС , и се приема от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

Чл.38 /1/ Нов член се приема от УС , въз основа на писмена молба отправена до УС на Сдружението , с изрично заявление , че приема целите на Сдружението , съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му. Кандидатите – юридически лица , представят с молбата преписи от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението .
/2/ Управителния съвет е длъжен да докладва молбата за членство на първото ОС на членовете.ОС на членовете на Сдружението утвърждава докладвания от УС прием на нов член чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
/3/ До утвърждаването на приема на нов член от ОС на Сдружението , този член има пълните права и задължения на редовен член на Сдружението .

чл.39 Асоциирането на Сдружението или членството му в други организации става с решение на ОС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.40 /1/ Прекратяване на членство в Сдружението става :
1. С едностранно писмено волеизявление от страна на члена на Сдружението до УС.
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически лица , респ.- с прекратяването на членовете юридически лица .
3. С изключването на член на Сдружението.
4. При отпадане – поради неплащане на две или повече вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението , като не е присъствал на повече от две последователни заседания на ОС , наличие на неизпълнение на изискванията на разпоредбата на чл.36. Тези обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението , който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.
/2/ Лицата , чието членство е прекратено , нямат право да искат връщане на внесените до момента на прекратяването встъпителни и редовни членски вноски , нито да претендират дял от имуществото на Сдружението. Прекратилия членството си е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Чл.41 /1/ Решението за изключване по т.3 на чл.40 се взема от ОС.
1. При поведение , което прави по-нататъшното членство несъвместимо / при действия , нарушаващи разпоредбите на устава и вътрешния правилник , уронващи престижа и интересите на Сдружението , неговите членове и т.н. /
2. При системно неучастие в дейността на Сдружението.
/2/ Предложеният за изключване член не гласува , но има право да участва в разискванията при неговото изключване.
/3/ Предложения за изключване може да прави всеки от членовете , като ги отправя в писмен вид до УС на Сдружението.
/4/ Управителният съвет е длъжен да докладва постъпилите предложения на първото заседание на ОС.

Чл.42 Прекратяването на почетното членство в Сдружението става с решение на ОС по предложение на на УС на Сдружението или на 1/4 от членовете на ОС или по искане на почетния член с писмено заявление до УС , а ако е организация – с писмено заявление от управителния му орган или при прекратяване на дейността , след представен документ от съда.

Чл.43 Прекратяването на асоциирането на Сдружението към други организации става с решение на ОС.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.44 Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание /ОС/ , негов управителен орган е Управителния съвет /УС/.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.45. /1/ Общото събрание /ОС/ на Сдружението се състои от всички членове на Сдружението.
/2/ Юридическите лица участват в събранието чрез лицата , които ги представляват.
/3/ Членовете на Сдружението могат да упълномощят с нотариално заверено изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл.46 ОС има следните правомощия :
1. Приема , изменя и допълва Устава на Сдружението,
2. Приема други вътрешни актове , включително правилниците и регламента на УС ,
3. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението ,
4. Избира и освобождава членовете на УС и Председателя на УС,
5. Приема и изключва членове ,
6. Взема решение за участие в други организации ,
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението,
8. Приема бюджета на Сдружението ,
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове,
10. Взема решения относно размера на членския внос или на имуществените вноски , в това число и встъпителната вноска,
11. Приема отчета за дейността на УС ,
12. Отменя решения на другите органи на Сдружението , които противоречат на закона , устава или други вътрешни актове , регламентиращи дейността на Сдружението или на решения на ОС ,
13. Приема и изменя символите на Сдружението .
14. Взема решения за разпореждане и обременяване с тежести на недвижимо имущество , собственост на Сдружението , за сключване на договори за наем на недвижими имоти за срок по дълъг - от три години.
15. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.


Чл.47 Правата по т.1,4,7,8,11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл.48 Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението , както и за всичките му членове.


СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.49 /1/ ОС се свиква най – малко веднъж годишно през първото шестмесечие от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Сдружението . Ако в последния случай Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС , то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред , датата , часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата в писмен вид се изпраща от УС до всеки от членовете на Сдружението лично , също така се поставя на мястото за обявления в сградата в която се намира управлението на Сдружението , и двете най малко един месец преди насрочения ден за ОС .Поканата още се публикува в официалния интернет сайт на Сдружението и поне в едно национално ежемесечно списание с ловно – киноложка тематика .
/4/ Към датата на изпращане на личната покана писмените материали , свързани с дневния ред на заседанието , трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.


КВОРУМ

Чл.50 ОС се счита за законно , ако присъстват поне половината плюс един от всички членове .Ако не се образува необходимия кворум , събранието се отлага за един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за законно , независимо от броя на явилите се членове.


ГЛАСУВАНЕ

Чл.51 /1/ Всеки член на ОС , независимо дали е и учредител на Сдружението има право на един глас.
/2/ Почетните членове – физически лица и юридически лица , имат право само на съвещателен глас , ОСВЕН ако същите не са избрани и за редовни членове на ОС.
/3/ Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси , отнасящи се до него , неговия съпруг /-а / , или роднини по права линия – без ограничения , по съребрена линия – до четвърта степен , или по сватовство – до втора степен , включително , до юридическите лица , в които той е управител, член на Управителния съвет или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/4/ При процедури на гласуване , всеки член има право на един глас , като се допуска гласуване с нотариално заверено изрично писмено пълномощно . Едно лице може да представлява не повече от един член . Не се допуска преупълномощаване.
/5/ Решенията на ОС се вземат с явно гласуване , с изключение на решенията за приемане и изключване на членове , които се вземат с тайно гласуване.

Чл.52 Решенията на ОС се вземат както следва :
1. Решенията по чл.46 , т.1 и 7 – с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
2. Във всички останали случаи – с обикновено мнозинство /50% + 1 гласа /от присъстващите .
3. ОС не може да взема решения по въпроси , които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието , освен ако на събранието присъстват всички членове на Сдружението и те са съгласни въпросът да бъде разгледан.

КОНТРОЛ

Чл.53 Всеки член на Сдружението , УС или прокурорът могат да сезират съда по регистрация на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на ОС или съответствието му с този Устав . Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването му , но не по – късно от една година от датата на приемането му.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.54 Управителният съвет /УС/ се състои от пет физически лица – членове на Сдружението . Членовете на УС се избират от ОС за срок от пет години и могат да бъдат освобождавани предсрочно от ОС само :
1. По тяхна писмена молба.
2. При явна незаинтересованост , трайна / повече от 6 месеца / невъзможност за изпълнение на задълженията им или несправяне със задълженията им като членове на УС.
3. При извършване на действия или бездействия , сериозно увреждащи интересите или авторитета на Сдружението .
До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява функциите си.

Чл.55 Правомощия на УС :
1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС
2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията Устава
3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет
4. Определя реда и организира дейността на Сдружението
5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението
6. Одобрява назначаването на щатните и хонорованите сътрудници , както и техните задължения и възнаграждения
7. Взема решения по всички други въпроси , които не са в компетентността на ОС
Чл.56 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на УС.
/2/ Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му . Ако не направи това в седмичен срок , то може да се свика от всеки един от членовете на УС.
/3/ Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите , а решенията по чл.55 т.2 и 4 – от всички членове на УС.
/4/ Заседанието е редовно , ако присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващи се считат и членовете , с които има двустранна телефонна връзка , гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения , което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
/5/ Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание , ако протоколът за това бъде подписан от всички членове на УС без забележки и възражения.

Чл.57 Председателят на УС :

1. Представлява Сдружението пред всички местни и чуждестранни физически и юридически лица , държавни и общински органи , организации и учреждения. При невъзможност от негова страна – от друг упълномощен от УС свой член за всеки изричен случай.
2. Изпълнява решенията на УС и ОС.
3. Назначава щатните и хоноруваните сътрудници на Сдружението , определя техните задължения и възнаграждения.
4. Организира дейността на Сдружението .
5. Предлага на ОС информация за отпадналите членове на Сдружението.
6. Разпорежда се оперативно с финансовите средства и имуществото на Сдружението , съобразно с решенията на УС и ОС.
7. Председателят на УС няма право еднолично да се разпорежда и обременява с тежести недвижими имоти , собственост на Сдружението.


Чл.58 Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред ОС решение на УС , което е взето в противоречие със закона , този Устав или предходно решение на ОС. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му , но не по – късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Чл.59 Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето , изготвило протокола , удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите , като поемат разноските за това.


РАЗДЕЛ ІІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.60 Дейността на Сдружението се прекратява :
1. С решение на ОС.
2. С решение на Окръжния съд по седалището, когато :
. извършва дейност , която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.
. е обявено в несъстоятелност.
. в други случаи определени в закона .


чл.61 Решението на съда за прекратяване по т.2 от предходния член може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.
Чл.62 В случаите на съдебно прекратяване , прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.


ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.63 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация , за което се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.64 /1/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/2/ Ако ликвидатор не е определен от управителния орган , както и в случаите на чл.13, ал.1 т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел , той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл.65 Ликвидацията се извършва при спазване изискванията на чл.43 от ЗЮЛНЦ.

Чл.66 Относно неплатежоспособността , съответно несъстоятелността , редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.


ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.67 Имуществото , останало след удовлетворяване на кредиторите , се разпределя от ликвидатора.


РАЗДЕЛ ІV – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.68 За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби , се прилагат нормите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този Устав , в случай , че противоречат на закона , се заместват по право от повелителните му правила.

Чл.69 Промените в обстоятелствата , подлежащи на вписване по партидата на Сдружението в регистрите на Пловдивски Окръжен съд , се възлага на Председателя на Управителния съвет.

Чл.70 Списъкът на членовете , приели този Устав , да се счита за неразделна част от Устава.

Абонамент за бюлетин