Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » НКНЛТ » Устав на Национален Клуб Немски Ловен Териер

Устав на Национален Клуб Немски Ловен Териер

admin Публикувана от admin | 11.05.2009
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ
ЛОВЕН ТЕРИЕР” - НКНЛТ


Членовете на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ ЛОВЕН ТЕРИЕР” – НКНЛТ се ръководят от Уставите, Правилниците
другите нормативни документи и разпоредби на БРФК, FCI и НКНЛТ,
които са единственото легитимно върховенство.

I. СТАТУТ
Чл.1./1/.Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НКНЛТ.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2./1/.Наименованието на Сдружението е “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НЕМСКИ ЛОВЕН ТЕРИЕР”- НКНЛТ.
/2/.Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
/3/.Наименованието на регионалните клубове /клонове/ на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “регионален клуб” и населеното място, където е седалището на регионалния клуб. Към наименованието на регионалния клуб може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са:
гр. Добрич, ул. “Баба Парашкева” № 7

IV.СРОК
Чл.4.Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на НКНЛТ се изразява във:
А/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество аборигенен генетичен материал и работа с досега съществуващия.
Б/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата немски ловен териер на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен от НКНЛТ , БРФК и FCI, относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакаво кръстосване с други породи кучета.
В/. Запазване качеството на физическите заложби на регистрираните кучета от породата немски ловен териер и тези от техния и ползвателни качества.
Г/.Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата немски ловен териер, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейноста на регионалните клубове на НКНЛТ.
Д/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата немски ловен териер, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и родословни свидетелства на кучета от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки.
Е/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви/състезания/ на кучета от порода немски ловен териер.
Ж/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата немски ловен териер.
З/. Професионално обучение на кучетата от породата немски ловен териер за спортни и други полезни цели.
И/. Повишаване знанието и интереса в Република България към кучетата от порода немски ловен териер.
Чл.6. Основни цели на сдружението са:
А/. Осъществяване защита на правата на своите членове.
Б/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове при развъждане и отглеждане на техните кучета от породата немски ловен териер.
В/. Популяризиране на своята дейност и резултатите от нея.
Г/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове , свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ.
Д/. Осъществяване и развитие на международните връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка със своята дейност.
Е/. Контрол за стриктно изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдчици.
Ж/. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучетата от порода немски ловен териер, чрез повишаване на физическите им способности.
З/. Отглеждане на образци с добри заложби.
И/. Подкрепа на развъдните и генетичните изследвания, на разработката на научни въпроси.
К/. Спортна дейност и обучение на кучета от породата немски ловен териер.
Л/. Разяснителна работа и агитационна дейност за породата немски ловен териер.
М/. Формиране на интерес към кучетата от породата немски ловен териер сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучетата от тази порода.
Н/. Да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации при провеждане на регионални, национални и международни прояви.
О/. Да съдейства съобразно своите възможности за защита на природата и опазване на околната среда.
Чл.7. Средства за постигане на целите на НКНЛТ:
А/. Утвърждаване и издаване на следните Правилници:
• Правилник за развъждане
• Правилник за подбора на разплода
• Правилник за провеждане на развъдни прегледи /изложби/
• Правилник за водене на племенната книга
• Правилник за съдийството
• Правилник за отглеждане и закрила
Б/. Издава печатен орган на сдружението.
В/. Води родословна книга за кучетата от породата немски ловен териер и книга за разплод.
Г/. Установява расовите белези на породата немски ловен териер.
Д/. Подкрепя научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, психологията, отглеждането и лечението на кучетата от породата немски ловен териер.
Е/. Извършва подбор на животни за разплод
Ж/. Провежда демонстрации на постижения в развъдната и разплодна дейност на кучетата от порода немски ловен териер.
З/. Провежда обучение и атестация на съдии за разплода и развъдчици.
И/. Провежда национални състезания за спорт с кучета.
К/. Изготвяне на Правилници за назначаване на Съдии по екстериор, Отговорници по развъдната дейност и Съдии на състезания по спорта с кучета от породата немски ловен териер.

VI. ЧЛЕНСТВО
Чл.8./1/. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.
/2/. Член на сдружението може да бъде лице притежаващо куче от породата немски ловен териер или проявяващо интерес към кучетата от тази порода.
Чл.9. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпъ лнява неговия Устав, Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на НКНЛТ, БРФК и FCI, прието по съответния ред за приемане на нови членове.
Чл.10./1/. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на НКНЛТ.
/2/. Когато има основателни мотиви дадено лице може да бъде обявено от ОС за почетен председател на НКНЛТ. Той може да участва в работата на УС, с право на съвещателен глас.
Чл.11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на НКНЛТ само със съгласие на родителите им/настойници/ съответно и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.
Чл.12. Всеки член на Сдружението има право да запише, като член при намален членски внос лице от неговото домакинство, в случай, че същото се откаже от получаването на вестника на Сдружението.
Чл.13./1/. Не могат да бъдат членове на Сдружението професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към Международната Федерация по Кинология.
/2/. За членове на НКНЛТ не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации и/или участват в дейноста им.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14./1/.Желаещият да стане член на НКНЛТ подава писмена молба до Председателя на Управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на НКНЛТ, че приема Устава и другите условия на НКНЛТ,БРФК и FCI, признава и обещава да спазва стандарта за расовите белези на кучетата от породата немски ловен териер, както и да декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски и че не съществуват пречки/забрани/ за членуване в Сдружението.
/2/. Кандидатите- ЮЛ представят заедно с молбата преписки от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
Чл.15. В течение на 30/тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство всеки клубен член може да направи писменно мотивирано , обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.
Чл.16. УС изготвя образци от молбата и другите документи за членство в НКНЛТ.
Чл.17. Молбата се предлага от Председателя на заседание на УС за вземане на решение, относно приема в НКНЛТ на кандидата, който я разглежда задължително в едномесечен срок след изтичане на срока по чл.15.Приема на членове става с явно гласуване и обикновенно мнозинство.
Чл.18. Лица изключени от друг клуб на БРФК са задължени да съобщят това при подаване на молбата за приемане. В случаите, когато УС на НКНЛТ одобри приемането на изключен от друг клуб на БРФК член, той е длъжен да предупреди този клуб и отложи вземането на окончателно решение до изтичане на определения тридесет дневен срок за подаване на възражение. Спорове между ръководствата на отделните клубове по приемане на изключени от друг клуб членове в НКНЛТ се решават от УС на БРФК. Лица, нарушили настоящето задължение за предварително информиране не загубват придобитото членство.
Чл.19. При отказ на молба за членство в НКНЛТ, УС е длъжен да съобщи на молителя причините за този отказ в срок от 1/един/ месец след изтичане на 30/тридесет/ дневния срок за възражения.
Чл.20. С изключение на хипотезата визирана в чл.18 от настоящия Устав на НКНЛТ, в случай на отказ за приемане от страна на УС въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание на НКНЛТ за вземане на окончателно решение.
Чл.21. Всеки член на НКНЛТ има равни права с другите негови членове.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.22. Всеки член на Сдружението има право:
А/. Да участва в дейноста на Сдружението и в Общото събрание с право на един глас.
Б/. Да участва в мероприятията на Сдружението.
В/. Да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след навършване на пълнолетие.
Г/. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и върху неговите ръководни органи.
Д/. Да представя писменно пред УС на Сдружението жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член и до дейноста на Сдружението.
Е/. Да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от УС.
Ж/. Да се ползува от придобивките и дейноста на Сдружението.
Чл.23. Всеки член на Сдружението е длъжен:
А/. Да спазва Устава на Сдружението, да работи и подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.
Б/. Да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на указанията на неговите ръководни органи.
В/. Да следи и спазва стандарта по отглеждането на кучета от породата немски ловен териер, да спазва указанията на органите на Сдружението при отглеждането им, да се грижи съвестно за животните.
Г/. Да внася редовно дължимите вноски към Сдружението.
Д/. Да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го представляват.
Е/. Да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване.
Ж/. Да вписва своите кучета само в Племенната книга за кучета от породата немски ловен териер, водена от Сдружението.
З/. Да подкрепя само определените от Сдружението отличия и награди, и само признатите от Сдружението, БРФК и FCI мероприятия, както и да участва само в тях.
И/. Да получава вестника на Сдружението.
К/. Да уведомява незабавно УС при промяна на личния си адрес.
Л/.При продажба на кучета да осигурява на новия собственик чрез службата за Племенна книга на Сдружението документ за родословие.
М/. Да пази в тайна поверената информация, отнасяща се до Сдружението, която му е станала известна при или по повод участието му в дейноста на Сдружението, както и да не разпространява обвинения против други членове на Сдружението.
Н/. Да спазва и следи за спазването на политическата необвързаност и неутралност на Сдружението.
О/. Да дава информация за отглежданота от него куче от породата немски ловен териер, да представя при поискване от ръководните органи на НКНЛТ неговите дукоменти за произхода, както и да подлага на преглед неговото потомство.
П/. Да спазва указанията на НКНЛТ и неговите ръководни органи, относно осъществяването на селекционните връзки, отглеждането и обучението на куче от породата немски ловен териер.
Р/. Да се въздържа от необосновани и нецелесъобразни критики срещу експертни решения на ръководството на Сдружението.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.24. Членството в НКНЛТ се прекратява:
• с едностранно волеизявление
• с изключване
• със смъртта или поставянето под пълно запрещение
-прекратяване на членство при прекратяване на Сдружението
Чл.25. Напускането на Сдружението става с едностранно волеизявление до УС за прекратяване членството му с писменна молба, подадена 1/един/ месец предварително.
Чл.26. Дадено лице се изключва, като член на НКНЛТ, съответно името му се заличава от списъка на членовете му, когато:
• е получено членство в НКНЛТ по неправомерен начин
• при неплащане на годишния членски внос в определения срок, включително и след двукратна писменна покана за плащане през 30/тридесет/ дни, отправена до забавилия плащането член. Забавилия плащането член не се изключва, ако с писменна молба до УС е поискал отсрочване на плащането и УС е дал писменно съгласие за това.
• при нарушаване Устава,Правилниците и другите нормативни документи на НКНЛТ.
• при неизпълнение на решенията на органите на НКНЛТ.
• при неспортменско поведение и незаконна търговия с кучета
• при нарушение на стандарта и неспазване расовите белези на кучетата от породата немски ловен териер
• при констатиране действия срещу интересите и престижа на НКНЛТ.
Чл.27. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващите пречки/забрани/ за членуване в Сдружението и е било прието за негов член то името му се заличава от списъка на НКНЛТ.
Чл.28. Решението за изключване,съответно за заличаване от списъка на членовете на НКНЛТ, се взема от УС. УС е длъжен да даде срок на изключвания за обяснение и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писменно на изключения, като посочи причините за това. Изключения може да обжалва решението на УС, с което се изключва като член на НКНЛТ, в срок от 1/един/ месец от датата на решението за изключване пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл.29. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода от членуването му.

VII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
ИМУЩЕСТВО
Чл.30. Имуществото на НКНЛТ се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл.31. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите,определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл.32. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейноста. Информацията за реда ,по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
Чл.33. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41,ал.3 отЗЮЛНЦ.
Чл.34. Сдружението не може да сключва сделки с лица по чл.41,ал.3,т.1,както и с юридически лица,в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.35. Средствата на Сдружението се набират от:
А/. Встъпителна вноска от членовете в размер на 15/петнадесет / лева. Тя е условие за разглеждане на молбата за членство от УС инезависимо от неговото решение , относно придобиването на членски права не подлежи на възстановяване.
Б/.Годишен членски внос от членовете в размер на 15/петнадесет/ лева. Годишния членски внос се заплаща до края на месец март на годината ,която се следва.
В/. Доброволни вноски от членовете.
Г/. Вноски/абонаментни/ за печатния орган на Сдружението. Тези средства могат да се използват само по предназначение.
Д/.Вноски от участия в състезания.
Е/.Приходи от дейноста на Сдружението-от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи наНКНЛТ, билети за състезания, изложби и др..
Ж/.От спомагателна дейност, реклами и други дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
З/. Сдружението в лицето на УС може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл.36. Размерът на вноските по чл.35 се определят от УС.
Чл.37. Лица с намалена трудоспособност, безработните, социално слабите и военнослужащите на свръхсрочна служба, за времето на службата – членове на НКНЛТ, заплащат 50% от размера на определените вноски.
Чл.38. Почетните членове на НКНЛТ не дължат вноски.
Чл.39./1/.средствата на сдружението могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на НКНЛТ и неговата издръжка, като изразходването им става по реда предвиден в този Устав.
/2/. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от УС, а за суми над 150 000 лева от Общото събрание.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл.40. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс ОС може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на всички членове на Сдружението.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.41. Органи на Сдружението са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.42. Общото събрание е върховен орган на НКНЛТ, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.43./1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/2/. Членовете- юридически лица се представляват в Общото събрание на НКНЛТ от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/3/. Членовете – физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на НКНЛТ само друг член на Сдружението.
/4/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на НКНЛТ на Общото събрание.
/5/. Пълномощниците са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/6/. Пълномощниците нямат право да преупълномощяват с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.44. Общо събрание:
1/. Изменя и допълва Устава на Сдружението
2/. Приема други вътрешни актове
3/. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението
4/. Избира и освобождава членовете на УС и на КС и техните Председатели
5/. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
6/. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител
7/. Назначава ликвидирането при прекратяване на Сдружението, освен в случаите на несъстоятелност
8/. Разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство
9/. Определя общата програма и насоките на развитие на НКНЛТ
10/. Приема бюджета на Сдружението
11/. Взема решения относно размера на годишното възнаграждение на членовете на УС
12/. Приема отчета за дейноста на УС и КС
13/. Отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на НКНЛТ или на
други вътрешни актове, регламентиращи дейноста на НКНЛТ
14/. Вземане на решения от общ характер – жалби, молби, декларации, обръщения и др..

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.45./1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
/2/. Общото събрание може да бъде свиквано по всяко време от УС или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението – извънредно Общо събрание.
Чл.46./1/.Редовно общо събрание се свиква от УС след предизвестието на всички членове на НКНЛТ, отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани, съдържащи дневния ред, датата, часа,мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди нарочения ден. Времето от публикуването на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по –малко от 30 /тридесет дни.
/2/ Извънредно общо събрание може да бъде свикано при необходимост от УС или по писменно искане на най-малко 1/3 от членовете на НКНЛТ в населеното място където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писменно покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писменно искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл.47. Писменните материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл.48. На заседание на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.
Чл.49. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след
Установяването наличието на кворум.

КВОРУМ
Чл.50.Общото събрание може да заседава, ако са се явили членовете, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

ПРАВО НА ГЛАС
Чл.51.Всички членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.52. Член или негов представител не може участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

МНОЗИНСТВО
Чл.53. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете/представителите/ с право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
А/ квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите за решенията относно:
• приемане,изменение и допълнение на Устава
• прекратяване на Сдружението или преобразуването му
Б/ обикновенно мнозинство - ½ + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в б. “А”

РЕШЕНИЯ
Чл.54./1/. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били публикувани впоканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.


ПРОТОКОЛ
Чл.55./1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи точното записване на решенията в протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.56./1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговия Председател.
/2/. Членовете наУС се избират за срок от 5/пет/години с обикновенно мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.
/3/. УС се състои от Председател,Зам. Председател и Секретар- касиер или общо 3/трима/ членове.
/4/. Член на УС може да бъде и ЮЛ – член на Сдружението, ката на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/5/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/6/. Членовете на УС или физически лице , които представляват ЮЛ ,членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.57./1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения
Независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/.Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. УС приема правила за работата си.
/4/. УС се събира на редовни заседания най – малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя,заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
/5/. УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
/6/. УС взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава,придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейноста на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейноста на Сдружението.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,които са от компетентноста на ОС.
/12/. Взема решения относно начина,условията,сроковете и размера на встъпителните вноски,годишните членски вноски,вноски за участие в състезания,таксите за издаване на удостоверения за произход и др. Или на имуществените вноски.
/13/. Взема решение за участие в други организации.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл.58./1/. Решенията могат да се вземат,ако присъстват повече от половината членове на УС,лично или представлявани от друг член на съвета.Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство,освен в случаите предвидени в чл.57,ал.6-7 от Устава на Сдружението и чл.14,ал.2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. УС може да взема решения и неприсъствено,ако всички членове са уведомени писменно за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице ,с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличноста му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав,УС взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейноста на Сдружението
2. съществени организационни промени
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество
4. вземането на решение за предложение пред ОС за създаване на регионални клубове/клонове/
Чл.59. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейноста на Сдружението при спазване на принципите за откритост,достоверност и своевременност.
Чл.60. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Правилници и Наредби за дейноста на регионалните клубове към НКНЛТ.
Чл.61. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентноста на ОС.
Чл.62. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания,конференции,симпозиуми,изложби и изпитания.
Чл.63 УС оперира с паричните средства на НКНЛТ въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретни разходи.
Чл.64. УС взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението.
Чл.65.УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на Сдружението.
Чл.66. УС посредничи при спорове между членове на Сдружението.
Чл.67. УС отговаря за документацията на Сдружението, му е поверена по силата на Устава.
Чл.68. УС издава съответните документи на Сдружението при условията на Раздел XIII от Устава на НКНЛТ.
Чл.69./1/. УС приема организационно-управленската структура,реда за назначаване и освобождаване на персонала,правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
/2/. Ус избира и освобождава помощните органи на Сдружението.
Чл.70. УС обсъжда и решава всички въпроси,освен тези,които са от компетентноста на ОС.
Чл.71. УС може самостоятелно да сключва сделки на обща стойност до 150 000 /стоипетдесетхиляди/лева.
Чл.72. УС води следната документация:
• протоколи от провеждане на Общите събрания
• протоколна книга за заседанията на УС
• Племенна книга
• Входящ и изходящ дневник
• Друга оперативна документация
ЧЛ.73. Освобождаването на членовете на УС става по тяхно искане с писменна молба, отправена до Председателя на УС 1/един/ месец преди датата на напускане,освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение с обикновенно мнозинство при явно гласуване за отнасяне на въпроса пред ОС,като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.74./1/.Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия,с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност по решение на ОС , ако се установи , че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.75./1/. Председателят на УС се избира пряко от ОС за срок от 5/пет/ години с обикновенно мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на УС представлява Сдружението в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната ичужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява НКНЛТ добива Зам. Председателя на УС или изрично посочен с пълномощно друг член на УС,ако Зам.председателя на УС няма тази възможност.
/3/. Председателят на УС може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства,които са от съществено значение за Сдружението.
/4/.Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейноста на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това оот УС.
ЧЛ.76.Председателят:
• организира изпълнението на решенията на УС
• организира дейноста на Сдружението,осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
• представлява Сдружението и изпълнява функциите,които са му възложени от УС
• докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства,касаещи дейноста на Сдружението

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.77./1/. Членовете на УС имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размера на годишното възнаграждение на членовете на УС се определя от ОС на членовете на Сдружението.
/2/. Председателят получава годишно възнаграждение в увеличен размер,непревишаващ повече от 50% от разме

Абонамент за бюлетин