Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » За нас » За нас / About us

За нас / About us

admin Публикувана от admin | 18.08.2011
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел

Представяме ви БГ ЛОВ – най-добрият ловен форум (социална мрежа) в България.

История:

BG Lov стартира като социална мрежа през месец февруари 2008 година, създаден от Васил Терзийски. В началото е само форум, като през годините се добавиха новини, видео канал, раздели за лов, дивеч, ловна кинология, природа, оръжия, боеприпаси, ловни аксесоари, методи на лов, ловни филми, онлайн тест за кандидат ловци, фотогалерия, ловен календар, електронни ловни картички, файлове на звуци на диви животни и много други рубрики.

BG Lov е единствената електронна ловна социална мрежа отразяваща всички събития и мероприятия в България свързани с лова, стрелкови състезания и ловната кинология.

През 2011 г. BG Lov бе номиниран за най-добър от Фондацията БГ САЙТ и класиран на трето място от публиката в категорията „Кауза, събитие, общност“.

BG Lov се утвърди като най-добрия и посещаван ловен форум в България.

Основни ресурси: www.bglov.com

Събития:
2008 – Състезание Свети Хуберт за наградите на BG Lov
2009 – Турнир Свети Хуберт за наградите на BG Lov
2010 – Ловен събор BG Lov със съдействието на НЛРС-СЛРБ и ЛРС Пловдив
2010 - „Ловна стрелба скийт” за купата и медалите на BG Lov и НЛРС-СЛРБ, с. Труд
2010 - Турнир Свети Хуберт за наградите на BG Lov и НЛРС-СЛРБ
2011 – Състезание в гатер за наградите на BG Lov под игидата на КБГ, гр. Бобошево
2011 - Турнир Свети Хуберт за наградите на BG Lov и НЛРС-СЛРБ
2011 - БГ САЙТ 2011 - трето място - наградата на публиката
2011 – Ловен празник BG Lov със съдействието на НЛРС-СЛРБ и ЛРС София Изток:
2012 - Турнир Свети Хуберт за наградите на BG Lov и НЛРС-СЛРБ
2013 - Турнир Свети Хуберт за наградите на BG Lov и НЛРС-СЛРБ
2014 - Онлайн излъчване от камери в дивата природа
2015 - Онлайн тест за кандидат ловци съвместно с Изпълнителна агенция по горите
2016 - Безплатен абонамент за новини и статии за всички Ловни сдружения в България
2017 - Медийно сътрудничество и партньорство с Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите в Република България

Както и много други събития в които БГ ЛОВ е подкрепил, участвал или е бил съорганизатор.

Форум (социална мрежа):
Общо регистрирани ловци: 54 000 (март 2018г.)
Общо мнения и статии: над 520 000 (март 2018г.)
Най-много потребители онлайн/минута: 10 716 (08.10.2017г.)
Раздели: 56 подфорума в 6 категории, поддържа и онлайн магазин
Онлайн ловна TV: Чрез BG Lov TV снима и излъчва собствени видео предавания за лов, ловна кинология, оръжия, боеприпаси, тестове, образователни семинари, мероприятия на правителствени и неправителствени организации, Ловни сдружения/дружини и всичко друго свързано с лова, оръжията, дивите животни и природа.
Поддържа успешен видео канал в YouTube с над 2 600 000 гледания.

Facebook:
Страница „Ловен портал БГ ЛОВ“, посещения около 90 000 месечно, 76% мъже и 24 % жени.

Група BG LOV – 48 500 участника, увеличават се средно с по 100 на ден.
Група Hunting Videos – 6 300 участника, увеличават се средно с по 10 на ден.
Група Hunting live cams – 1200 участника, увеличават се средно с по 5 на ден.

Аудитория и обхват:
Средно месечно БГ ЛОВ има:
Посещения: около 190 000, като през най-активните месеци: декември – февруари, те достигат до около 400 000;
Уникални посетители: над 90 000,  достигат до около 250 000
Реализирани импресии, ежемесечно: около 2 000 000, достигат до над 3 000 000.

International Department and Contacts in English, Spanish and Russian:
Kalina Terziyska – international news and articles
GSM: +359898563044, bglov@bglov.com

Васил Терзийски – собственик и администратор
GSM: +359894482294, bglov@bglov.com, vater@abv.bg

History:

BG LOV started as a site in February 2008. At the beginning it was just a forum, but through the years many other sections have been added:  a portal with news, video channel, hunting sections, game, hunting cynology, nature, weapons, ammunitions, hunting accessories, hunting methods, hunting movies, online test for candidate hunters, photo gallery, hunting calendar, electronic hunting postcards, sound files of wild animals and many other rubrics.  

BG LOV is the only electronic media reflecting all the events in Bulgaria concerning hunting, shooting competitions and hunting cynology.

In 2011 BG LOV was nominated for the Best Site Award by BG SITE Foundation and was ranked at the third place by the audience in the category “Cause, Event, Community”.

BG LOV has won recognition as the best and the most visited hunting site and forum in Bulgaria.

Main resources
Site:  www.bglov.com

Events:
2008 – Saint Hubert Competition for BG LOV Awards
2009 – Saint Hubert Competition for BG LOV Awards
2010 – Hunting Fair BG LOV with the support of the Union of Hunters and Fishers and Association of Hunters and Fishers “Plovdiv”
2010 - „Skeet Shooting” for the Coup and Medals of BG LOV and the Union of Hunters and Fishers in Trud
2010 - Saint Hubert Competition for the Awards of BG LOV and the Union of Hunters and Fishers
2011 – Wild Boar Competition for BG LOV Awards together with Bulgarian Hound Club in Boboshevo
2011 - Saint Hubert Competition for the Awards of BG LOV and the Union of Hunters and Fishers 2011 – BG SITE  2011 – Third Place – Audience Award
2011 – Hunting Holiday BG LOV with the support of the Union of Hunters and Fishers and Association of Hunters and Fishers “Sofia East”
2012 - Saint Hubert Competition for the Awards of BG LOV and the Union of Hunters and Fishers
2013 - Saint Hubert Competition for the Awards of BG LOV and the Union of Hunters and Fishers 2014 – Online streaming from cameras in wild nature
2015 – Online test for candidate hunters together with Executive Forest Agency
2016 – Free subscription for news and articles for all Hunting Associations in Bulgaria
2017 – Media cooperation and partnership with Executive Forest Agency within the Ministry of Agriculture and Foods of the Republic of Bulgaria

The Hunting Portal BG LOV has given its support to numerous other events either as media, or as co-organizer.  

Forum:
A total of 54 000 registered hunters (March 2018)
Over a total of 520 000 opinions and articles (March 2018)
The highest number of visitors online/per minute: 10 716 (08.10.2017)
Sections: 56 sub forums in 6 categories including an online shop
Online hunting TV: BG LOV TV shoots and broadcasts its own video shows for hunting, hunting cynology, weapons, ammunitions, tests, educational seminars, events of governmental and non-governmental organizations, hunting associations and groups and other topics concerning hunting, weapons, wild animals and nature.
BG LOV maintains a successful video channel in YouTube with over 2 600 000 views.

Facebook:
Site „Hunting Portal BG LOV“, around 90 000 visits per month, 76% men and 24 % women.
BG LOV Group – 48 500 participants, average increase per day: approximately 100 participants.
Hunting Videos Group – 6 300 participants, average increase per day: approximately 10 participants.
Hunting Live Cams Group – 1200 participants, average increase per day: approximately 5 participants.

Audience and scope:
The average visits per month of the portal are the following:
Visits: around 190 000, during the most active months from December to February, reaching around 400 000;
Unique visitors: over 90 000, reaching to around 250 000
Realized impressions per month: around 2 000 000, reaching to over 3 000 000.

International Department and Contacts in English, Spanish and Russian:
Kalina Terziyska – international news and articles
GSM: +359898563044, bglov@bglov.com

Vasil Terziyski – owner and administrator
GSM: +359894482294, bglov@bglov.com, vater@abv.bg

Successful hunting!

Абонамент за бюлетин